skip

Attractions

Visitor attractions navigator

Showing 2 results

pic2 pic3
Shirakami Sanchi (the Aomori side)
Location: 61-1 Kanda, Tashiro, Nishimeya-mura, Nakatsugaru-gun.
pic2 pic3
The Hakkkoda-Towada Gold Line
Location: Mt. Hakkoda (Sanroku Station) / 1-12 Kansuizawa, Arakawa, Aomori-shi Lake Towada (Yasumiya) / 486 Towadakohanyasumiya, Okuse, Towada-shi.
Visitor attractions navigator