skip

Attractions

Visitor attractions navigator

Showing 3 results

   
Esashi Fujiwara-no-sato (Heritage Park)
Location: 86-1 Konamaru, Iwayado, Esashi-ku, Oshu-shi.
   
Motsu-ji
Location: 58 Osawa, Hiraizumi, Hiraizumi-cho.
   
Chuson-ji
Location: 202 Koromonoseki, Hiraizumi, Hiraizumi-cho.
Visitor attractions navigator